Kallelse till årsstämma

Medlemmar i Brastad Fiberförening ek. förening kallas till årsstämma.

Datum: 2023-05-25

Tid: kl. 19:00

Plats: Brastad Folkets Hus

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna

Välkomna

Styrelsen

Dagordning

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
 3. Godkännande av röstlängd
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
 5. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordning.
 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
 8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av årets resultat.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 11. Beslut om medlemsavgift.
 12. Val av ordförande.
 13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 14. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 15. Val av valberedning.
 16. Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar och som anmälts till styrelsen senast 4 veckor innan mötet.
 17. Mötet avslutas