Kallelse till årsstämma

Medlemmar i Brastad Fiberförening ek. förening kallas till årsstämma.
Kallelsen har gått ut via ett mail från Fiberekonomi.

Datum: 2024-05-02

Tid: kl. 19:00

Plats: Brastads Folkets Hus

Thomas Björnstål informerar om trender inom fiberföreningar

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna

Välkomna

Styrelsen

Dagordning

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
 3. Godkännande av röstlängd
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
 5. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordning.
 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
 8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av årets resultat.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 11. Beslut om medlemsavgift.
 12. Val av ordförande.
 13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 14. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 15. Val av valberedning.
 16. Beslut om att tillsätta en arbetsgrupp från styrelsen för att utreda en eventuell framtida fusion.
 17. Mötet avslutas